Обща информация

Информиране

-за видовете подготовка в училищното образование;

-за институциите в системата на средното и висше образование;

-за реда и условията за прием на ученици и студенти и др.;

-за професиите и профилите, които се изучават в училищната система;

-за начините за начините за търсене и кандидатстване за работа ;

-за динамиката и потребностите на пазара на труда;

Обучения и консултиране в група/клас

Работа по програми за кариерно ориентиране:
– с учениците I-IV клас – създаване на първите и най-ранни проекти;
– с учениците V-XII клас – подготовка за преход към по-висока степен на образование/пазар на труда;
– с учениците отделните целеви групи – застрашени отпадане училище, талантливи ученици, със специални образователни потребности, с девиантно поведение и др.;
– реинтегриране на отпадналите училище;

 – формиране на нови умения за социално включване и мобилност.
– подобряване на мотивацията на учениците за учене и професионална реализация;
– провеждане на интерактивни упражнения по кариерно ориентиране;
– провеждане на дискусии с ученици и родители по теми, свързани с избора на образование, професия и работа;
– провеждане на тренинги с ученици VII-VIII и XI-XII клас за формиране на умения за вземане на решения и търсене на работа.
Индивидуално консултиранепровежда се по предварителна заявка и според индивидуалните потребности.

– разкриване на интереси, нагласи и мотивация за избора на образование и професия;
– преодоляване на типични грешки, свързани с избора на образование и професия учениците;
– умения за планиране на учебното и личното време;
– свързване на индивидуалните особености с изискванията на желаното образование;
– подкрепа за вземане на решения, свързани с продължаване на образованието;
– формиране на умения за планиране на кариерното развитие;
– решаване на вътрешни и външни конфликти, свързани с възможностите за образователна, професионална и личностна реализация.

Обадете се