“Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. – Работа по Дейност 6 до юни 2022г.

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. – Работа по Дейност 6 до юни 2022г.

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ:

1.„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪВРЕМЕННИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ” МОДУЛ „КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ЦПЛР ПО ЧЛ. 49, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПУО И УЧИЛИЩА“                                                                                                       Наименование на проекта :„ ИНФОРМИРАНИ И ОРИЕНТИРАНИ – Изпълняван в учебната 2020/2021 година

2. „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪВРЕМЕННИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ИНСТИТУЦИИ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ” МОДУЛ „КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ЦПЛР ПО ЧЛ. 49, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПУО И УЧИЛИЩАТА“ 

  НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА „ОРИЕНТИРАЙ СЕ ПОФЕСИОНАЛНО В ПРОСТРАНСТВОТО ВИРТУАЛНО“ -ИЗПЪЛНЯВАН В УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Обадете се