“Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. – Работа по Дейност 6 до юни 2022г.

Публикувано admin на

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. – Работа по Дейност 6 до юни 2022г.


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder
Обадете се